Kirjaudu sisään

1 YleistäeKunta.fi -palvelu on Porin kaupungin hallinnoima ja ylläpitämä julkinen Internet-palvelu, joka on tarkoitettu pääasiallisesti kaikkien Porin seudun asukkaiden käyttöön. Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös kolmansien osapuolten tuottamaa aineistoa ja palveluja.Nämä sopimusehdot koskevat eKunta.fi -palvelun (Palvelu) käyttäjää (Käyttäjä) ja Palvelun ylläpitäjää (Porin kaupunki). Käyttäjän tulee huolellisesti tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua.Näitä ehtoja sovelletaan Palveluun sisältyviin sisältöihin ja palveluihin, jotka Porin kaupunki on tuonut Käyttäjän käyttöön, mukaan lukien kaupungin sähköiset palvelut ja sähköposti. Käyttäessään Palvelua Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.Kaupunki ei peri maksua omien sähköisten Palvelujensa yhteydessä, ellei sitä ole Palvelun kuvauksessa erikseen ja selkeästi mainittu. 2 Palveluntuottajan yhteystiedotPalvelun ylläpidon sähköpostiosoite on webmaster@ekunta.fi 3 Kolmannen osapuolen palvelutPorin kaupungin asukkailleen tarjoama sähköinen eKunta.fi -palvelu on laaja palvelukokonaisuus, joka sisältää Porin kaupungin tuottamien palvelujen ja sisältöjen lisäksi yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmansien osapuolten tarjoamiin sivustoihin ja sähköisiin palveluihin.Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat sisältää näiden käyttöehtojen lisäksi muita kuin tässä dokumentissa mainittuja käyttöehtoja, jotka Käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen palvelun käyttämistä.Käyttäjän tulee kiinnittää huomiota käyttämänsä palvelun verkko-osoitteisiin sekä verkko-osoitteessa oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin voidakseen varmistua siitä, onko kyseinen palvelu Porin kaupungin tuottama palvelu vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu. 4 KäyttöoikeusKäyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti Palvelun käyttöoikeuden lisäksi mitään muita oikeuksia.Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa (i) näitä käyttöehtoja, ja (ii) Palveluun sisältyvissä erillisissä palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä (iii) Palvelun kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palvelujen käyttö- ja muita ehtoja. Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erilliset ehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä palvelukohtaisia erityisehtoja, joita nämä käyttöehdot täydentävät.Käyttäjän on Palvelua käyttääkseen todistettava henkilöllisyytensä. Porin kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröintiä.Joidenkin Palveluun sisältyvien palvelukokonaisuuksien tai yksittäisten palveluiden käyttäminen voi edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja tunnistautumista. Tämä ilmenee kunkin palvelun yhteydessä erikseen.Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Porin kaupungin tai asianosaisen kolmannen osapuolen kirjallista lupaa.Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Porin kaupungille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Palvelua millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Palvelua, lukuun ottamatta Palvelun itsensä tarjoamia personointimahdollisuuksia. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa yksittäisiä tietoja Palvelusta itselleen omaan käyttöönsä. Käyttäjän toisintamat yksittäiset Palvelun osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Palvelusta tai sen sisällöstä.Käytettäessä Palvelua sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Porin kaupungin ja/tai asianosaisen kolmannen osapuolen nimi. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Porin kaupungin Käyttäjälle sähköpostitse tai muun sähköisen viestintävälineen kautta lähettämää aineistoa.Porin kaupungilla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti. Käyttäjän tili voidaan sulkea, jos Käyttäjä sitä pyytää. Käyttäjän tili voidaan sulkea myös tapauksissa, joissa (i) tilin tietoja on muutettu oikeudettomasti, (ii) tiliä käyttää muu kuin Käyttäjä tai (iii) tiliä tai sen tarjoamia sisältöjä tai Palveluja käytetään laittomiin tarkoituksiin. 5 Porin kaupungin vastuut ja velvollisuudetPorin kaupunki ylläpitää Palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Porin kaupunki pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen Palvelun ylläpitämiseen. Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti ja Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjien itsensä tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin kolmas taho ja/tai Käyttäjät itse. Porin kaupunki ei vastaa Palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä kolmannen osapuolen tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta.Porin kaupunki ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Porin kaupungilla on oikeus keskeyttää Palvelun ja/tai Palvelun sovellusten toiminta niiden muutosten, uudistusten, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää, taikka jos toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti ylivoimaisen esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjille mahdollisimman ajoissa Palvelun välityksellä.Porin kaupunki ei vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.Porin kaupungilla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta Palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. 6 Käyttäjän vastuutKäyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä, sekä kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.Käyttäjä vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä Palveluun mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen Palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Mikäli Käyttäjä epäilee omien tietojensa joutuneen ulkopuolisen haltuun, on hänen välittömästi otettava yhteyttä Porin kaupunkiin. Mikäli Käyttäjä on Palvelun käyttöönottoon tunnistautuessaan käyttänyt TUPAS-järjestelmän salasanoja (verkkopankkitunnuksia), on hänen tunnustensa väärinkäyttöä epäillessään tehtävä ilmoitus välittömästi myös omalle pankilleen.Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa tai muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Porin kaupungille, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta Palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä Porin kaupungille taikka kolmansille osapuolille aiheutuneesta vahingosta.Käyttäjä vastaa kaikesta Sopimuksen, lain ja hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Porin kaupungille, muille Käyttäjille sekä kolmansille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti. 7 Henkilötietojen käyttöPalveluun rekisteröityneistä käyttäjistä muodostuu henkilötietolain mukainen henkilörekisteri. Rekisterinpitäjänä toimii Porin kaupunki. Henkilötietolain mukaiset tarkastusoikeuspyynnöt ja tiedon korjaamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisteriselosteessa osoitetulle taholle.Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Porin kaupunki noudattaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Porin kaupunki vastaa siitä, että Palvelun palveluja käytettäessä eri rekistereihin tallentuvia tietoja käytetään vain asianomaisen Palvelun ylläpidon kannalta tarpeellisessa toiminnassa. Palvelun käyttöä koskevia tietoja voidaan käyttää tunnistamattomina mm. tilastollisiin tarkoituksiin.Tietojen luovuttamiseen rekisteristä sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja henkilötietolakia (523/1999). 8 TietoturvaKäyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkoPalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.Porin kaupunki järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelussa käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen. 9 Käyttöehtosopimuksen voimassaoloSopimus on voimassa toistaiseksi. Porin kaupungilla on oikeus tarkistaa sopimusehtoja. Käyttöehtojen muuttuessa Käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehdot uudelleen.Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Sopimus katsotaan irtisanotuksi, kun Käyttäjä pyytää tilinsä sulkemista.Käyttöehdot sitovat Käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan kuin hän käyttää Palvelua. 10 Erimielisyyksien ratkaiseminenNäihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Palvelun ylläpitäjän ja/tai asianosaisten kolmansien osapuolten ja Käyttäjän välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riitaisuudet Porin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan. 11 LisätiedotLisätietoja Palvelusta ja sen käytöstä saa Palvelun ylläpidolta sähköpostitse osoitteestawebmaster@ekunta.fi

image